مجموعه‌ای تحقیقاتی است که با گردآوری نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور، زمینه اصلی فعالیت خود را در حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، رصد فن‌آوری و آینده پژوهی در مرز دانش و فن‌آوری‌های نوین تعریف نموده است. و با هدف: 

 

  • تقویت توان تحقیقاتی و خودکفایی از طریق بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر علمی و تخصصی
  • شناسایی و سازماندهی عناصر نخبه کشور در قالب هسته‌های کاری و رشد آن‌ها در عرصه دانش و نوآوری
  • شناسایی و عضویابی عناصر علمی نخبه و مستعد برای جذب و گزینش برای رده‌های تحقیقاتی مورد نیاز

تأسیس شده است.