Skip to main content

1 – مراکز علم و فن‌آوری:

مجموعه‌ای وابسته به سازمان‌های تحقیقاتی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های دفاعی می‌باشند، که به منظور مشارکت و توانمند‌سازی عناصر علمی، استعدادهای برتر و نخبگان بسیجی در تولید علم و فن‌آوری مورد نیاز با همکاری هسته‌های پژوهشی تشکیل و سازماندهی شده‌اند.

2 – هسته‌های پژوهشی بسیج:

تیم‌های تخصصی متشکل از عناصر علمی، استعدادهای برتر و نخبگان بسیجی که با هدایت و برنامه‌ریزی هدفمند تحت نظارت مراکز رشد فعالیت می‌نمایند.

3 – سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فن‌آوری:

سازمانی با بدنه مردمی، که وظیفه شناسایی و معرفی اقشار جامعه و عناصر علمی، استعدادهای برتر و نخبگان بسیجی را به رده‌های تحقیقاتی عهده‌دار است.

4 – واحدهای فناور:

واحدهای فناور در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، ارائه خدمات تخصصی و در جهت کاربردی کردن نتایج دانشی و فناوری فعالیت می‌نمایند.

5 – موسسات / شرکت‌های دانش بنیان:

دارای هویت حقوقی مستقل هستند که در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فن‌آوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می‌نمایند. این واحدها منتج از هسته‌های رشد فعال / واحدهای فناور با سابقه در مراکز رشد می‌باشند.